Chương trình học hỏi về các Bí Tích bằng video Bí tích Xức dầu

25.04.2019
54

Chương trình học hỏi về các Bí Tích bằng video Bí tích Xức dầu

Chương trình đang cập nhật.

[Có Gì Hay] Tập 11 - Bí tích Xức Dầu 1

Link: https://www.youtube.com/watch?v=qxkmFnsYsYA

[Có Gì Hay] Tập 12 - Bí tích Xức Dầu 2

Link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JPzzBjQh-ps

Nguồn: Dòng Tên VN