Không thể hiệp nhất nếu thân thể bị phân ly, chiều kích phụ nữ trong đối thoại đại kết

Không thể hiệp nhất nếu thân thể bị phân ly, chiều kích phụ nữ trong đối thoại đại kết

19.11.2018
125

Không thể hiệp nhất nếu thân thể bị phân ly, chiều kích phụ nữ trong đối thoại đại kết

Sáng kiến ngày thứ năm hàng tuần, cầu nguyện chống bạo lực đối với phụ nữ

Sáng kiến ngày thứ năm hàng tuần, cầu nguyện chống bạo lực đối với phụ nữ

02.06.2018
130

Sáng kiến ngày thứ năm hàng tuần, cầu nguyện chống bạo lực đối với phụ nữ