Video: Kỹ thuật truyền hình: Giới thiệu các Commercial Track Mattes có thể dùng trong phim Công Giáo

Video: Kỹ thuật truyền hình: Giới thiệu các Commercial Track Mattes có thể dùng trong phim Công Giáo

14.08.2018
117

Video: Kỹ thuật truyền hình: Giới thiệu các Commercial Track Mattes có thể dùng trong phim Công Giáo

Video: Kỹ thuật truyền hình: Line Transition

Video: Kỹ thuật truyền hình: Line Transition

13.08.2018
98

Video: Kỹ thuật truyền hình: Line Transition

Video: Kỹ thuật truyền hình: Track Matte Key Transition

Video: Kỹ thuật truyền hình: Track Matte Key Transition

10.08.2018
144

Video: Kỹ thuật truyền hình: Track Matte Key Transition

Video: Kỹ thuật truyền hình: Blur Transition

Video: Kỹ thuật truyền hình: Blur Transition

10.08.2018
103

Video: Kỹ thuật truyền hình: Blur Transition

Video: Kỹ thuật truyền hình: Light Transition

Video: Kỹ thuật truyền hình: Light Transition

08.08.2018
88

Video: Kỹ thuật truyền hình: Light Transition

Video: Kỹ thuật truyền hình: Zoom Transition

Video: Kỹ thuật truyền hình: Zoom Transition

06.08.2018
91

Video: Kỹ thuật truyền hình: Zoom Transition

Video: Kỹ thuật truyền hình: Radial Wipe Transition

Video: Kỹ thuật truyền hình: Radial Wipe Transition

02.08.2018
92

Video: Kỹ thuật truyền hình: Radial Wipe Transition

Video: Kỹ thuật truyền hình: Circle Wipe Transition

Video: Kỹ thuật truyền hình: Circle Wipe Transition

31.07.2018
100

Video: Kỹ thuật truyền hình: Circle Wipe Transition