Giáo xứ. Nam Hải: Dâng Hoa kính Mẹ Tuần 1 tháng 5-2019

13.05.2019
34

Giáo xứ. Nam Hải: Dâng Hoa kính Mẹ  Tuần 1 T 5-2019

Lời giới thiệu:

BMVTT BA. Giáo xứ Nam Hải: Dâng hoa kính Mẹ Tuần 1 của tháng 05/2019.

Video: Phạm Sơn

 

BMVTT BA