Giáo xứ. Nam Hải: Diễn nguyện ơn gọi 2019

15.05.2019
31

Giáo xứ. Nam Hải: Diễn nguyện ơn gọi 2019

Lời giới thiệu:

BMVTT BA. Giáo xứ. Nam Hải: Diễn nguyện ơn gọi 2019

Video: Phạm Sơn

BMVTT BA