Live: Gx. BÌNH AN THÁNH LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC GIUSE ĐẶNG KIM HẢI

08.06.2018
986

Vào lúc 09h00 - Thứ Bảy, ngày 09/06/2018

Live: Gx. BÌNH AN THÁNH LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC GIUSE ĐẶNG KIM HẢI

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Hạt Bình An Thực hiện