Live và Audio. Gx. Bình Sơn: Thánh lễ tạ ơn Tân Linh mục. Giuse Nguyễn Quốc Thuần

15.06.2018
766

Live.và Audio Gx. Bình Sơn: Thánh lễ tạ ơn Tân Linh mục. Giuse Nguyễn Quốc Thuần

Vào lúc. 9 giờ 00 Ngày 16/06/2018

Kính mời nghe: Tại đây. Audio. Gx. Bình Sơn: Thánh lễ tạ ơn Tân Linh mục. Giuse Nguyễn Quốc Thuần

Kính mời xem trực tuyến Theo đường Links Youtube

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Hạt Bình An Thực hiện